PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:


 • zavedenie účtovnej jednotky a jej agendy (návrh metód spracovania a obehu účtovných dokladov),
 • kontrola vecnej a formálnej správnosti účtovných dokladov,
 • vedenie hlavnej knihy,
 • vedenie účtovného denníka,
 • vedenie analytickej evidencie,
 • vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov,
 • vedenie evidencie dlhodobého majetku a výpočet odpisov,
 • vedenie pokladničnej knihy,
 • vedenie evidencie DPH vrátane vystavenia daňového priznania k DPH,
 • vyhotovenie podkladov k dani z pridanej hodnoty, dani z motorových vozidiel, dani z nehnuteľnosti,
 • komunikácia s daňovými orgánmi a inštitúciami sociálneho a zdravotného poistenia,
 • zostavovanie mesačných prehľadov a zostáv, spracovanie súvahy a výsledovky za jednotlivé obdobia,
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky,
 • príprava podkladov pre daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb,
 • vypracovanie daňového priznania.